Logo rijssensnieuwsblad.nl


Ds. P. Honkoop en zijn vrouw J.C. Honkoop-Trouborst.
Ds. P. Honkoop en zijn vrouw J.C. Honkoop-Trouborst. (Foto: Kerk in Beeld)
Kerk in beeld

Intrede van Honkoop in de Walkerk

Ds. P. Honkoop doet 14 augustus 1947 intrede in de Walkerk.

Door Robert van Kralingen

RIJSSEN - 'Bij de intrede in dit huis des Heeren wil ik u, gemeente van Rijssen, allereerst groeten. Riep Petrus eenmaal uit: 'Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in den Naam van Jezus Christus', zo geef ik u mijn hartelijke wens: Vrede zij dezen huize. Vrede zij den broederen en liefde met geloof, van God den Vader en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid.'

Ziende op zichzelf is het voor hem haast onmogelijk om de arbeid in Rijssen aan te vangen. 'Wanneer ik hier zulk een schare van mensen voor mij zie, wier verzorging en opzicht mij worden toebetrouwd en ik daarbij veel overdenk mijn onbekwaamheid en onbedrevenheid in de geestelijke krijg, daarbij overdenkende mijn armoe, ledigheid, dwaasheid en dat ik geen man ben wel ter taal, doch slechts een arme, plompe Galileeër, moet ik met Paulus uitroepen: Wie is tot deze dingen bekwaam? (…) Maar ook anderzijds is het waar dat, van het ogenblik af dat ik de beroeping moest aannemen, de gemeente van Rijssen mij op het hart gebonden werd en ik heb uitgeroepen: Heere, dewijl ik maar een kleine jongen ben, geef mij dan wijsheid om dit grote volk te leiden en te regeren. En wanneer de Heere mij vroeg: Moet dan Mijn aangezicht met u mede optrekken om u gerust te stellen, was mijn antwoord als met Mozes: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe mij van hier niet optrekken. Doch toen de Heere mij beloofde: Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen wiens Ik Mij ontfermen zal, boog mijn ziel in het stof en bleef geen geest meer overig in mij, wegens de grootheid en heerlijkheid Gods.' Als tekst voor zijn intrede neemt ds. Honkoop 1 Petrus 5 vers 10: 'De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden.' Aan het einde van de dienst wordt ds. Honkoop toegesproken door ouderling G.J. van der Stouw, ouderling J. van Beveren uit Den Haag, ds. L. Rijksen, ds. H. Ligtenberg sr., ds. L. Brasser, Nederlands Hervormd predikant te Rijssen, burgemeester W. Zeeuw en ds. A. Verhagen.
Zondag aan zondag gaat ds. Honkoop in de gemeente voor en dan kan men horen waar het hem ten diepste om gaat: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Een andere boodschap heeft hij niet. Van gemoedelijkheid moet hij niets hebben. Anderzijds is hij in de prediking ook ruim. Zo kan hij in een preek zeggen: 'Wij buigen voor de Heere? Nooit! We vechten ons liever dood dan dat we het de Heere gewonnen geven.'

Reageer als eerste
Meer berichten